www.bip.gov.pl

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gimnazjum nr 3 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Ełku
19-305 Ełk, ul. Piwnika Ponurego 1
tel 0/87 621-48-15;
e-mail: g3@elk.edu.pl
internet: www.g3.elk.edu.pl


Dyrektor szkoły: mgr ELŻBIETA OBUCHOWICZ - GODZIEBA

Wicedyrektor: mgr ILONA MARIA HALEC

Podstawa prawna utworzenia i działania:
Uchwała nr VI/61/99 Rady Miasta Ełk z dnia 12.03.1999 r., w sprawie utworzenia Gimnazjum nr 3 oraz nadania Statutu Szkoły.

Przetargi ogłoszone w Gimnazjum nr 3 w Ełku

Struktura organizacyjna Gimnazjum nr 3 w Ełku

Zarządzenia dyrektora Gimnazjum nr 3 w Ełku

Podstawowym dokumentem regulującym funkcjonowanie szkoły jest Statut Szkoły.

Zgodnie z prawem oświatowym i Statutem funkcjonuje Rada Pedagogiczna. Jej kompetencje i zasady działania określa Regulamin Rady Pedagogicznej.

Zgodnie ze Statutem w Radzie Pedagogicznej działają zespoły nauczycieli: przedmiotowe i zadaniowe.

Rodzice uczniów Szkoły tworzą Radę Rodziców.
Na czele Rady Rodziców stoi przewodniczący - Emilia Serwatka.

W skład Prezydium Rady Rodziców wchodzą ponadto:

Ewa Ołdak - wiceprzewodniczący
Jolanta Krzywicka - sekretarz

Zasady działania i kompetencje tego organu określa Regulamin Rady Rodziców.

W szkole działa Samorząd Uczniowski, który pracuje pod kierunkiem Opiekuna. Obecnie funkcję tę pełnią pani mgr Joanna Porucznik i pan mgr Krzysztof Konowalski.

Zasady pracy Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

Proces wychowania w szkole odbywa się według Programu Wychowawczego.

Zadania dydaktyczne realizowane są w oparciu o programy nauczania zawarte w Szkolnym Zestawie Programów.

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw:
Gimnazjum pracuje w 5-dniowym systemie pracy. Wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem i obsługą szkoły prowadzą pracownicy administracji zgodnie z ich kompetencjami.

Sekretariat i księgowość są czynne w godzinach 7.30 - 15.30.

Autor dokumentu: Roman Zapert
Udostępnił: Roman Zapert (2012-10-22 14:30:13.)
Ostatnio zmodyfikował: Roman Zapert (2018-10-12 09:16:00)